ВУАРР: Велико Търново

Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение
във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз